Lectionary Calendar
Monday, April 15th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:28

New American Standard Bible
John 11:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When she had said this, she went away and called Mary her sister, saying secretly, ""The Teacher is here and is calling for you."
NA26 – Καὶ τοῦτο εἰποῦσα (5631) ἀπῆλθεν (5627) καὶ ἐφώνησεν (5656) Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα, (5631) διδάσκαλος πάρεστιν (5748) καὶ φωνεῖ (5719) σε.
WH – και τουτο ειπουσα (5631) απηλθεν (5627) και εφωνησεν (5656) μαριαμ την αδελφην αυτης λαθρα [ | ] ο διδασκαλος παρεστιν (5719) και φωνει (5719) σε
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܙܰܠ݈ܬ݂ ܩܪܳܬ݂ ܠܡܰܪܝܰܡ ܚܳܬ݂ܳܗ ܟ݁ܰܣܝܳܐܝܺܬ݂ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܳܗ ܪܰܒ݁ܰܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܩܳܪܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile