Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 3:16

New American Standard Bible
James 3:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every evil thing.
NA26 – ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα.
WH – οπου γαρ ζηλος και εριθεια εκει ακαταστασια και παν φαυλον πραγμα
PES – ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܚܣܳܡܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܠܽܘܚܝܳܐ ܘܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile