Lectionary Calendar
Saturday, March 2nd, 2024
the Second Week of Lent
There are 29 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 3:11

New American Standard Bible
James 3:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Does a fountain send out from the same opening {both} fresh and bitter {water?}
NA26 – μήτι πηγὴ ἐκ τῆς αὐτῆς ὀπῆς βρύει (5719) τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν;
WH – μητι η πηγη εκ της αυτης οπης βρυει (5719) το γλυκυ και το πικρον
PES – ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܡܰܒ݁ܽܘܥܳܐ ܢܶܦ݁ܩܽܘܢ ܡܰܝܳܐ ܚܠܰܝܳܐ ܘܡܰܪܺܝܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile