Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 2:16

New American Standard Bible
James 2:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and one of you says to them, ""Go in peace, be warmed and be filled," and yet you do not give them what is necessary for {their} body, what use is that?
NA26 – εἴπῃ (5632) δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν, Ὑπάγετε (5720) ἐν εἰρήνῃ, θερμαίνεσθε (5728) καὶ χορτάζεσθε, (5744) μὴ δῶτε (5632) δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, τί τὸ ὄφελος;
WH – ειπη (5632) δε τις αυτοις εξ υμων υπαγετε (5720) εν ειρηνη θερμαινεσθε (5728) και χορταζεσθε (5744) μη δωτε (5632) δε αυτοις τα επιτηδεια του σωματος τι [ | το ] οφελος
PES – ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܙܶܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܫܚܰܢܘ ܘܰܣܒ݂ܰܥܘ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܠܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܣܢܺܝܩܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܡܳܢܳܐ ܗܶܢܝܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile