Lectionary Calendar
Friday, March 1st, 2024
the Second Week of Lent
There are 30 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 1:27

New American Standard Bible
James 1:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Pure and undefiled religion in the sight of {our} God and Father is this: to visit orphans and widows in their distress, {and} to keep oneself unstained by the world.
NA26 – θρησκεία καθαρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, (5748) ἐπισκέπτεσθαι (5738) ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν, ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν (5721) ἀπὸ τοῦ κόσμου.
WH – θρησκεια καθαρα και αμιαντος παρα τω θεω και πατρι αυτη εστιν (5719) επισκεπτεσθαι (5738) ορφανους και χηρας εν τη θλιψει αυτων ασπιλον εαυτον τηρειν (5721) απο του κοσμου
PES – ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܝ ܠܡܶܣܥܰܪ ܝܰܬ݂ܡܶܐ ܘܰܐܪܡܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܽܐܘܠܨܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܰܠܡܶܛܰܪ ܐ݈ܢܳܫ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile