Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:4

New American Standard Bible
Hebrews 9:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – having a golden altar of incense and the ark of the covenant covered on all sides with gold, in which was a golden jar holding the manna, and Aaron's rod which budded, and the tables of the covenant;
NA26 – χρυσοῦν ἔχουσα (5723) θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην (5772) πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν στάμνος χρυσῆ ἔχουσα (5723) τὸ μάννα καὶ ῥάβδος Ἀαρὼν βλαστήσασα (5660) καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης,
WH – χρυσουν εχουσα (5723) θυμιατηριον και την κιβωτον της διαθηκης περικεκαλυμμενην (5772) παντοθεν χρυσιω εν η σταμνος χρυση εχουσα (5723) το μαννα και η ραβδος ααρων η βλαστησασα (5660) και αι πλακες της διαθηκης
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܒ݁ܶܣܡܶܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܩܺܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܰܩܪܺܝܡܳܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܒ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܳܗ ܩܶܣܛܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܗ ܡܰܢ݈ܢܳܐ ܘܫܰܒ݂ܛܳܐ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘܢ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܦ݂ܪܰܥ ܘܠܽܘܚܶܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile