Lectionary Calendar
Sunday, April 21st, 2024
the Fourth Sunday after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:15

New American Standard Bible
Hebrews 9:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this reason He is the mediator of a new covenant, so that, since a death has taken place for the redemption of the transgressions that were {committed} under the first covenant, those who have been called may receive the promise of the eternal inheritance.
NA26 – Καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν, (5748) ὅπως θανάτου γενομένου (5637) εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ παραβάσεων τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν (5632) οἱ κεκλημένοι (5772) τῆς αἰωνίου κληρονομίας.
WH – και δια τουτο διαθηκης καινης μεσιτης εστιν (5719) οπως θανατου γενομενου (5637) εις απολυτρωσιν των επι τη πρωτη διαθηκη παραβασεων την επαγγελιαν λαβωσιν (5632) οι κεκλημενοι (5772) της αιωνιου κληρονομιας
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܦ݁ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܪܘ ܥܰܠ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܣܒ݂ܽܘܢ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝܘ ܠܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile