Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 7:5,9

New American Standard Bible
Hebrews 7:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And those indeed of the sons of Levi who receive the priest's office have commandment in the Law to collect a tenth from the people, that is, from their brethren, although these are descended from Abraham.
NA26 – καὶ οἱ μὲν ἐκ τῶν υἱῶν Λευὶ τὴν ἱερατείαν λαμβάνοντες (5723) ἐντολὴν ἔχουσιν (5719) ἀποδεκατοῦν (5721) τὸν λαὸν κατὰ τὸν νόμον, τοῦτ ἔστιν (5748) τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς ὀσφύος Ἀβραάμ·
WH – και οι μεν εκ των υιων λευι την ιερατειαν λαμβανοντες (5723) εντολην εχουσιν (5719) [ | ] τον λαον κατα τον νομον τουτ εστιν (5719) τους αδελφους αυτων καιπερ εξεληλυθοτας (5756) εκ της οσφυος αβρααμ
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ ܠܶܘܺܝ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܽܘܡܪܽܘܬ݂ܳܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܢܶܣܒ݂ܽܘܢ ܡܰܥܣܳܪܶܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܨܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܢܦ݂ܰܩܘ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 7:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And, so to speak, through Abraham even Levi, who received tithes, paid tithes,
NA26 – καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, (5629) δι Ἀβραὰμ καὶ Λευὶ δεκάτας λαμβάνων (5723) δεδεκάτωται, (5769)
WH – και ως επος ειπειν (5629) δι αβρααμ και [ λευις | λευι ] ο δεκατας λαμβανων (5723) δεδεκατωται (5769)
PES – ܘܰܐܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܳܦ݂ ܠܶܘܺܝ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܥܣܳܪܶܐ ܢܳܣܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܐܶܬ݂ܥܰܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile