Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 5:12,14

New American Standard Bible
Hebrews 5:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food.
NA26 – καὶ γὰρ ὀφείλοντες (5723) εἶναι (5750) διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε (5719) τοῦ διδάσκειν (5721) ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ, καὶ γεγόνατε (5754) χρείαν ἔχοντες (5723) γάλακτος, καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς.
WH – και γαρ οφειλοντες (5723) ειναι (5721) διδασκαλοι δια τον χρονον παλιν χρειαν εχετε (5719) του διδασκειν (5721) υμας τινα τα στοιχεια της αρχης των λογιων του θεου και γεγονατε (5754) χρειαν εχοντες (5723) γαλακτος [ | [και] ] ου στερεας τροφης
PES – ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܺܐܠܦ݁ܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܺܝܫ ܡܶܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܢܺܝܩܶܐ ܥܰܠ ܚܰܠܒ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But solid food is for the mature, who because of practice have their senses trained to discern good and evil.
NA26 – τελείων δέ ἐστιν (5748) στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα (5772) ἐχόντων (5723) πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ.
WH – τελειων δε εστιν (5719) η στερεα τροφη των δια την εξιν τα αισθητηρια γεγυμνασμενα (5772) εχοντων (5723) προς διακρισιν καλου τε και κακου
PES – ܕ݁ܰܓ݂ܡܺܝܪܶܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܕ݂ܰܪܫܺܝܢ ܐܶܬ݂ܢܰܦ݁ܰܩܘ ܪܶܓ݂ܫܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܦ݂ܪܰܫ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile