Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 13:15

New American Standard Bible
Hebrews 13:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Through Him then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is, the fruit of lips that give thanks to His name.
NA26 – δι αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν (5725) θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ θεῷ, τοῦτ ἔστιν (5748) καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων (5723) τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.
WH – δι αυτου [ | [ουν] ] αναφερωμεν (5725) θυσιαν αινεσεως δια παντος τω θεω τουτ εστιν (5719) καρπον χειλεων ομολογουντων (5723) τω ονοματι αυτου
PES – ܘܒ݂ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܢܰܣܶܩ ܕ݁ܶܒ݂ܚܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܕ݁ܣܶܦ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܕ݁ܝܳܢ ܠܰܫܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile