Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:24

New American Standard Bible
Hebrews 12:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood, which speaks better than {the blood} of Abel.
NA26 – καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ, καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι (5723) παρὰ τὸν Ἅβελ.
WH – και διαθηκης νεας μεσιτη ιησου και αιματι ραντισμου κρειττον λαλουντι (5723) παρα τον αβελ
PES – ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܘܠܰܪܣܳܣ ܕ݁ܡܶܗ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕ݁ܗܳܒ݂ܶܝܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile