Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:21

New American Standard Bible
Hebrews 11:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith Jacob, as he was dying, blessed each of the sons of Joseph, and worshiped, {leaning} on the top of his staff.
NA26 – Πίστει Ἰακὼβ ἀποθνῄσκων (5723) ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν, (5656) καὶ προσεκύνησεν (5656) ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ.
WH – πιστει ιακωβ αποθνησκων (5723) εκαστον των υιων ιωσηφ ευλογησεν (5656) και προσεκυνησεν (5656) επι το ακρον της ραβδου αυτου
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܳܐܶܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܰܪܶܟ݂ ܠܟ݂ܽܠ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܰܘܣܶܦ݂ ܘܰܣܓ݂ܶܕ݂ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܚܽܘܛܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile