Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 5:32

New American Standard Bible
Ephesians 5:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – This mystery is great; but I am speaking with reference to Christ and the church.
NA26 – τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, (5748) ἐγὼ δὲ λέγω (5719) εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν.
WH – το μυστηριον τουτο μεγα εστιν (5719) εγω δε λεγω (5719) εις χριστον και [ [εις] | εις ] την εκκλησιαν
PES – ܗܳܢܳܐ ܐ݈ܪܳܙܳܐ ܪܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܥܰܠ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile