Lectionary Calendar
Sunday, March 3rd, 2024
the Third Sunday of Lent
There are 28 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 3:12

New American Standard Bible
Ephesians 3:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – in whom we have boldness and confident access through faith in Him.
NA26 – ἐν ἔχομεν (5719) τὴν παρρησίαν καὶ προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ.
WH – εν ω εχομεν (5719) την παρρησιαν και προσαγωγην εν πεποιθησει δια της πιστεως αυτου
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܦ݁ܰܪܶܗ݈ܣܺܝܰܐ ܘܩܰܪܺܝܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܬ݂ܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile