Lectionary Calendar
Tuesday, February 27th, 2024
the Second Week of Lent
There are 33 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 2:12

New American Standard Bible
Ephesians 2:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {remember} that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world.
NA26 – ὅτι ἦτε (5713) τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοι (5772) τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες (5723) καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ.
WH – οτι ητε (5707) τω καιρω εκεινω χωρις χριστου απηλλοτριωμενοι (5772) της πολιτειας του ισραηλ και ξενοι των διαθηκων της επαγγελιας ελπιδα μη εχοντες (5723) και αθεοι εν τω κοσμω
PES – ܘܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܗܰܘ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܢܽܘܟ݂ܪܳܝܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܕ݁ܽܘܒ݁ܳܪܶܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܘܰܐܟ݂ܣܢܳܝܶܐ ܗܽܘ ܠܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܣܒ݂ܰܪ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܐܰܠܳܗ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile