Lectionary Calendar
Tuesday, April 23rd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 1:14

New American Standard Bible
Ephesians 1:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who is given as a pledge of our inheritance, with a view to the redemption of {God's own} possession, to the praise of His glory.
NA26 – ἐστιν (5748) ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ.
WH – ο εστιν (5719) αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου
PES – ܗܳܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܪܰܗܒ݂ܽܘܢܳܐ ܕ݁ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܰܢ ܠܦ݂ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܳܐܶܝܢ ܘܰܠܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܺܐܝܩܳܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile