Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:27

New American Standard Bible
Acts 8:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So he got up and went; and there was an Ethiopian eunuch, a court official of Candace, queen of the Ethiopians, who was in charge of all her treasure; and he had come to Jerusalem to worship,
NA26 – καὶ ἀναστὰς (5631) ἐπορεύθη· (5675) καὶ ἰδοὺ (5628) ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης βασιλίσσης Αἰθιόπων, ὃς ἦν (5713) ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς, ὃς ἐληλύθει (5715) προσκυνήσων (5694) εἰς Ἰερουσαλήμ,
WH – και αναστας (5631) επορευθη (5675) και ιδου (5640) ανηρ αιθιοψ ευνουχος δυναστης κανδακης βασιλισσης αιθιοπων ος ην (5707) επι πασης της γαζης αυτης [ [ος] | ος ] εληλυθει (5714) προσκυνησων (5694) εις ιερουσαλημ
PES – ܘܩܳܡ ܐܶܙܰܠ ܘܰܐܪܥܶܗ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܫ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕ݁ܩܰܢܕ݂ܰܩ ܡܰܠܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܫܳܝܶܐ ܘܗܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܶܗ ܓ݁ܰܙܳܗ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܣܓ݁ܽܘܕ݂ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile