Lectionary Calendar
Saturday, April 20th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:9

New American Standard Bible
Acts 7:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The patriarchs became jealous of Joseph and sold him into Egypt. {Yet} God was with him,
NA26 – Καὶ οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες (5660) τὸν Ἰωσὴφ ἀπέδοντο (5639) εἰς Αἴγυπτον· καὶ ἦν (5713) θεὸς μετ αὐτοῦ,
WH – και οι πατριαρχαι ζηλωσαντες (5660) τον ιωσηφ απεδοντο (5639) εις αιγυπτον και ην (5707) ο θεος μετ αυτου
PES – ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ ܛܰܢܘ ܒ݁ܝܰܘܣܶܦ݂ ܘܙܰܒ݁ܢܽܘܗ݈ܝ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܡܶܗ ܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile