Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:27,39

New American Standard Bible
Acts 7:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But the one who was injuring his neighbor pushed him away, saying, ' ?
NA26 – δὲ ἀδικῶν (5723) τὸν πλησίον ἀπώσατο (5662) αὐτὸν εἰπών, (5631) Τίς σε κατέστησεν (5656) ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ ἡμῶν;
WH – ο δε αδικων (5723) τον πλησιον απωσατο (5662) αυτον ειπων (5631) τις σε κατεστησεν (5656) αρχοντα και δικαστην εφ ημων
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܰܣܟ݁ܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܚܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܚܩܶܗ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܢܽܘ ܐܰܩܺܝܡܳܟ݂ ܥܠܰܝܢ ܪܺܫܳܐ ܘܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 7:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Our fathers were unwilling to be obedient to him, but repudiated him and in their hearts turned back to Egypt,
NA26 – οὐκ ἠθέλησαν (5656) ὑπήκοοι γενέσθαι (5635) οἱ πατέρες ἡμῶν ἀλλὰ ἀπώσαντο (5662) καὶ ἐστράφησαν (5648) ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον,
WH – ω ουκ ηθελησαν (5656) υπηκοοι γενεσθαι (5635) οι πατερες ημων αλλα απωσαντο (5662) και εστραφησαν (5648) εν ταις καρδιαις αυτων εις αιγυπτον
PES – ܘܠܳܐ ܨܒ݂ܰܘ ܠܡܶܬ݁ܕ݁ܢܳܝܽܘ ܠܶܗ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ ܐܶܠܳܐ ܫܰܒ݂ܩܽܘܗ݈ܝ ܘܰܒ݂ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܗܦ݂ܰܟ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile