Lectionary Calendar
Monday, April 15th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:37

New American Standard Bible
Acts 4:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and who owned a tract of land, sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet.
NA26 – ὑπάρχοντος (5723) αὐτῷ ἀγροῦ πωλήσας (5660) ἤνεγκεν (5656) τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκεν (5656) πρὸς τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων.
WH – υπαρχοντος (5723) αυτω αγρου πωλησας (5660) ηνεγκεν (5656) το χρημα και εθηκεν (5656) [ παρα | προς ] τους ποδας των αποστολων
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܙܰܒ݁ܢܳܗ ܘܰܐܝܬ݁ܺܝ ܕ݁ܡܶܝܗ ܘܣܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile