Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 3:24

New American Standard Bible
Acts 3:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And likewise, all the prophets who have spoken, from Samuel and {his} successors onward, also announced these days.
NA26 – καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς ὅσοι ἐλάλησαν (5656) καὶ κατήγγειλαν (5656) τὰς ἡμέρας ταύτας.
WH – και παντες δε οι προφηται απο σαμουηλ και των καθεξης οσοι ελαλησαν (5656) και κατηγγειλαν (5656) τας ημερας ταυτας
PES – ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܽܘܐܝܶܠ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܗܘܰܘ ܡܰܠܶܠܘ ܘܰܐܟ݂ܪܶܙܘ ܥܰܠ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile