Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 26:3

New American Standard Bible
Acts 26:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – especially because you are an expert in all customs and questions among {the} Jews; therefore I beg you to listen to me patiently.
NA26 – μάλιστα γνώστην ὄντα (5752) σε πάντων τῶν κατὰ Ἰουδαίους ἐθῶν τε καὶ ζητημάτων· διὸ δέομαι (5736) μακροθύμως ἀκοῦσαί (5658) μου.
WH – μαλιστα γνωστην οντα (5723) σε παντων των κατα ιουδαιους εθων τε και ζητηματων διο δεομαι (5736) μακροθυμως ακουσαι (5658) μου
PES – ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܡܦ݁ܳܣ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܙܺܛܺܡܶܐ ܘܢܳܡܽܘܣܶܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܬ݁ܶܫܡܥܰܢܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile