Lectionary Calendar
Friday, April 19th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 24:10

New American Standard Bible
Acts 24:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the governor had nodded for him to speak, Paul responded: ""Knowing that for many years you have been a judge to this nation, I cheerfully make my defense,
NA26 – Ἀπεκρίθη (5662) τε Παῦλος νεύσαντος (5660) αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν, (5721) Ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα (5752) σε κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος (5740) εὐθύμως τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι, (5736)
WH – απεκριθη (5662) τε ο παυλος νευσαντος (5660) αυτω του ηγεμονος λεγειν (5721) εκ πολλων ετων οντα (5723) σε κριτην τω εθνει τουτω επισταμενος (5740) ευθυμως τα περι εμαυτου απολογουμαι (5736)
PES – ܘܰܪܡܰܙ ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܳܐ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܰܢܡܰܠܶܠ ܘܰܥܢܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܶܐܡܰܪ ܡܶܢ ܫܢܰܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܳܕ݂ܝܳܐܝܺܬ݂ ܢܳܦ݂ܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ ܢܰܦ݂ܫܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile