Lectionary Calendar
Tuesday, April 23rd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:32

New American Standard Bible
Acts 20:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And now I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build {you} up and to give {you} the inheritance among all those who are sanctified.
NA26 – καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι (5731) ὑμᾶς τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυναμένῳ (5740) οἰκοδομῆσαι (5658) καὶ δοῦναι (5629) τὴν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις (5772) πᾶσιν.
WH – και τα νυν παρατιθεμαι (5731) υμας τω [ κυριω | θεω ] και τω λογω της χαριτος αυτου τω δυναμενω (5740) οικοδομησαι (5658) και δουναι (5629) την κληρονομιαν εν τοις ηγιασμενοις (5772) πασιν
PES – ܘܗܳܫܳܐ ܡܰܓ݂ܥܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܗܺܝ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܒ݁ܳܢܝܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܝܳܗܒ݁ܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܝܽܘܪܬ݁ܳܢܳܐ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile