Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:25

New American Standard Bible
Acts 20:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And now, behold, I know that all of you, among whom I went about preaching the kingdom, will no longer see my face.
NA26 – Καὶ νῦν ἰδοὺ (5628) ἐγὼ οἶδα (5758) ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε (5695) τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς πάντες ἐν οἷς διῆλθον (5627) κηρύσσων (5723) τὴν βασιλείαν·
WH – και νυν ιδου (5640) εγω οιδα (5758) οτι ουκετι οψεσθε (5695) το προσωπον μου υμεις παντες εν οις διηλθον (5627) κηρυσσων (5723) την βασιλειαν
PES – ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܝ ܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܶܬ݂ ܐܰܟ݂ܪܙܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile