Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:21

New American Standard Bible
Acts 20:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – solemnly testifying to both Jews and Greeks of repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ.
NA26 – διαμαρτυρόμενος (5740) Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τὴν εἰς θεὸν μετάνοιαν καὶ πίστιν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν.
WH – διαμαρτυρομενος (5740) ιουδαιοις τε και ελλησιν την εις θεον μετανοιαν και πιστιν εις τον κυριον ημων ιησουν
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܡܣܰܗܶܕ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܠܰܐܪܡܳܝܶܐ ܥܰܠ ܬ݁ܝܳܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile