Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:3

New American Standard Bible
Acts 17:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – explaining and giving evidence that the Christ had to suffer and rise again from the dead, and {saying,} ""This Jesus whom I am proclaiming to you is the Christ."
NA26 – διανοίγων (5723) καὶ παρατιθέμενος (5734) ὅτι τὸν Χριστὸν ἔδει (5900) παθεῖν (5629) καὶ ἀναστῆναι (5629) ἐκ νεκρῶν, καὶ ὅτι οὗτός ἐστιν (5748) Χριστός, Ἰησοῦς, ὃν ἐγὼ καταγγέλλω (5719) ὑμῖν.
WH – διανοιγων (5723) και παρατιθεμενος (5734) οτι τον χριστον εδει (5707) παθειν (5629) και αναστηναι (5629) εκ νεκρων και οτι ουτος εστιν (5719) ο χριστος [ ο | [ο] ] ιησους ον εγω καταγγελλω (5719) υμιν
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܡܦ݂ܰܫܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܢܶܚܰܫ ܘܕ݂ܰܢܩܽܘܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܘܗܽܘܝܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile