Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:25

New American Standard Bible
Acts 17:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – nor is He served by human hands, as though He needed anything, since He Himself gives to all {people} life and breath and all things;
NA26 – οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων θεραπεύεται (5743) προσδεόμενός (5740) τινος, αὐτὸς διδοὺς (5723) πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα·
WH – ουδε υπο χειρων ανθρωπινων θεραπευεται (5743) προσδεομενος (5740) τινος αυτος διδους (5723) πασιν ζωην και πνοην και τα παντα
PES – ܘܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܡܰܫ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܘܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܽܘ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܚܰܝܶܐ ܘܢܰܦ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile