Lectionary Calendar
Friday, March 1st, 2024
the Second Week of Lent
There are 30 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:18

New American Standard Bible
Acts 17:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And also some of the Epicurean and Stoic philosophers were conversing with him. Some were saying, ""What would this idle babbler wish to say?" Others, ""He seems to be a proclaimer of strange deities,"--because he was preaching Jesus and the resurrection.
NA26 – τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἐπικουρείων καὶ Στοϊκῶν φιλοσόφων συνέβαλλον (5707) αὐτῷ, καί τινες ἔλεγον, (5707) Τί ἂν θέλοι (5722) σπερμολόγος οὗτος λέγειν; (5721) οἱ δέ, Ξένων δαιμονίων δοκεῖ (5719) καταγγελεὺς εἶναι· (5750) ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο. (5710)
WH – τινες δε και των επικουρειων και [ στωικων | στοικων ] φιλοσοφων συνεβαλλον (5707) αυτω και τινες ελεγον (5707) τι αν θελοι (5722) ο σπερμολογος ουτος λεγειν (5721) οι δε ξενων δαιμονιων δοκει (5719) καταγγελευς ειναι (5721) οτι τον ιησουν και την αναστασιν ευηγγελιζετο (5710)
PES – ܘܳܐܦ݂ ܦ݁ܺܝܠܳܣܳܘܦ݂ܶܐ ܕ݁ܡܶܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܕ݁ܶܐܦ݁ܺܝܩܳܘܪܳܣ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܝܢ ܣܛܳܘܐܝܺܩܳܘ ܕ݁ܳܪܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܘܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܗܳܢܳܐ ܡܠܰܩܶܛ ܡܶܠܶܐ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܰܐܠܳܗܶܐ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܶܐ ܡܰܟ݂ܪܶܙ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܠܝܶܫܽܘܥ ܘܠܰܩܝܳܡܬ݁ܶܗ ܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile