Lectionary Calendar
Monday, April 15th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:13

New American Standard Bible
Acts 17:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when the Jews of Thessalonica found out that the word of God had been proclaimed by Paul in Berea also, they came there as well, agitating and stirring up the crowds.
NA26 – Ὡς δὲ ἔγνωσαν (5627) οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ κατηγγέλη (5648) ὑπὸ τοῦ Παύλου λόγος τοῦ θεοῦ, ἦλθον (5627) κἀκεῖ σαλεύοντες (5723) καὶ ταράσσοντες (5723) τοὺς ὄχλους.
WH – ως δε εγνωσαν (5627) οι απο της θεσσαλονικης ιουδαιοι οτι και εν τη βεροια κατηγγελη (5648) υπο του παυλου ο λογος του θεου ηλθον (5627) κακει σαλευοντες (5723) και ταρασσοντες (5723) τους οχλους
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܕ݂ܰܥܘ ܗܳܢܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܡܶܢ ܬ݂ܶܣܰܠܳܘܢܺܝܩܺܐ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܪܙܰܬ݂ ܡܶܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܒ݁ܒ݂ܶܪܳܘܰܐܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܐܳܦ݂ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܘܠܳܐ ܫܠܺܝܘ ܠܰܡܙܳܥܽܘ ܘܠܰܡܕ݂ܰܠܳܚܽܘ ܠܐ݈ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile