Lectionary Calendar
Tuesday, February 27th, 2024
the Second Week of Lent
There are 33 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 16:4

New American Standard Bible
Acts 16:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now while they were passing through the cities, they were delivering the decrees which had been decided upon by the apostles and elders who were in Jerusalem, for them to observe.
NA26 – ὡς δὲ διεπορεύοντο (5711) τὰς πόλεις, παρεδίδοσαν (5707) αὐτοῖς φυλάσσειν (5721) τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα (5772) ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ πρεσβυτέρων τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις.
WH – ως δε διεπορευοντο (5711) τας πολεις παρεδιδοσαν (5707) αυτοις φυλασσειν (5721) τα δογματα τα κεκριμενα (5772) υπο των αποστολων και πρεσβυτερων των εν ιεροσολυμοις
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ܘ ܫܠܺܝܚܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile