Lectionary Calendar
Friday, April 19th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 15:36

New American Standard Bible
Acts 15:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After some days Paul said to Barnabas, ""Let us return and visit the brethren in every city in which we proclaimed the word of the Lord, {and see} how they are."
NA26 – Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπεν (5627) πρὸς Βαρναβᾶν Παῦλος, Ἐπιστρέψαντες (5660) δὴ ἐπισκεψώμεθα (5667) τοὺς ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν πᾶσαν ἐν αἷς κατηγγείλαμεν (5656) τὸν λόγον τοῦ κυρίου, πῶς ἔχουσιν. (5719)
WH – μετα δε τινας ημερας ειπεν (5627) προς βαρναβαν παυλος επιστρεψαντες (5660) δη επισκεψωμεθα (5667) τους αδελφους κατα πολιν πασαν εν αις κατηγγειλαμεν (5656) τον λογον του κυριου πως εχουσιν (5719)
PES – ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܐܶܡܰܪ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܠܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܢܶܬ݂ܦ݁ܢܶܐ ܘܢܶܣܥܽܘܪ ܠܰܐܚܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܡܕ݂ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܟ݂ܪܶܙܢ ܒ݁ܳܗ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܢܶܚܙܶܐ ܡܳܢܳܐ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile