Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:51

New American Standard Bible
Acts 13:51
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But they shook off the dust of their feet {in protest} against them and went to Iconium.
NA26 – οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ἐπ αὐτοὺς ἦλθον (5627) εἰς Ἰκόνιον,
WH – οι δε εκτιναξαμενοι (5671) τον κονιορτον των ποδων επ αυτους ηλθον (5627) εις ικονιον
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩܘ ܢܦ݂ܰܨܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܶܠܳܐ ܕ݁ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܺܐܝܩܳܢܺܘܳܢ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile