Lectionary Calendar
Thursday, April 18th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:31

New American Standard Bible
Acts 10:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and he *said, 'Cornelius, your prayer has been heard and your alms have been remembered before God.
NA26 – καὶ φησίν, (5748) Κορνήλιε, εἰσηκούσθη (5681) σου προσευχὴ καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν (5681) ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.
WH – και φησιν (5719) κορνηλιε εισηκουσθη (5681) σου η προσευχη και αι ελεημοσυναι σου εμνησθησαν (5681) ενωπιον του θεου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܩܳܘܪܢܺܠܺܝܶܐ ܐܶܫܬ݁ܰܡܥܰܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܠܙܶܕ݂ܩܳܬ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile