Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 3 John 1:5

New American Standard Bible
3 John 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Beloved, you are acting faithfully in whatever you accomplish for the brethren, and especially {when they are} strangers;
NA26 – Ἀγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς (5719) ἐὰν ἐργάσῃ (5667) εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοῦτο ξένους,
WH – αγαπητε πιστον ποιεις (5719) ο εαν εργαση (5667) εις τους αδελφους και τουτο ξενους
PES – ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕ݁ܣܳܥܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܚܶܐ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile