Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 2:19

New American Standard Bible
2 Timothy 2:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Nevertheless, the firm foundation of God stands, having this seal, ""The Lord knows those who are His," and, ""Everyone who names the name of the Lord is to abstain from wickedness."
NA26 – μέντοι στερεὸς θεμέλιος τοῦ θεοῦ ἕστηκεν, (5758) ἔχων (5723) τὴν σφραγῖδα ταύτην· Ἔγνω (5627) κύριος τοὺς ὄντας (5752) αὐτοῦ, καί, Ἀποστήτω (5628) ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὀνομάζων (5723) τὸ ὄνομα κυρίου.
WH – ο μεντοι στερεος θεμελιος του θεου εστηκεν (5758) εχων (5723) την σφραγιδα ταυτην εγνω (5627) κυριος τους οντας (5723) αυτου και αποστητω (5628) απο αδικιας πας ο ονομαζων (5723) το ονομα κυριου
PES – ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܩܰܝܳܡܳܐ ܗ݈ܝ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܚܳܬ݂ܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܶܦ݂ܪܽܘܩ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile