Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 1:9

New American Standard Bible
2 Timothy 1:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace which was granted us in Christ Jesus from all eternity,
NA26 – τοῦ σώσαντος (5660) ἡμᾶς καὶ καλέσαντος (5660) κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν, τὴν δοθεῖσαν (5685) ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων,
WH – του σωσαντος (5660) ημας και καλεσαντος (5660) κλησει αγια ου κατα τα εργα ημων αλλα κατα ιδιαν προθεσιν και χαριν την δοθεισαν (5685) ημιν εν χριστω ιησου προ χρονων αιωνιων
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܚܝܰܢ ܘܰܩܪܳܢ ܒ݁ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܢ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܘܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܰܢ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile