Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Thessalonians 3:14

New American Standard Bible
2 Thessalonians 3:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If anyone does not obey our instruction in this letter, take special note of that person and do not associate with him, so that he will be put to shame.
NA26 – εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει (5719) τῷ λόγῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον σημειοῦσθε, (5732) μὴ συναναμίγνυσθαι (5733) αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῇ· (5652)
WH – ει δε τις ουχ υπακουει (5719) τω λογω ημων δια της επιστολης τουτον σημειουσθε (5732) μη συναναμιγνυσθαι (5733) αυτω ινα εντραπη (5652)
PES – ܘܶܐܢ ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܡܰܥ ܠܡܶܠܰܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܶܐܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܢܶܬ݂ܦ݁ܪܶܫ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݂ܚܰܠܛܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܕ݁ܢܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile