Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:9

New American Standard Bible
2 Peter 2:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {then} the Lord knows how to rescue the godly from temptation, and to keep the unrighteous under punishment for the day of judgment,
NA26 – οἶδεν (5758) κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι, (5738) ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους (5746) τηρεῖν, (5721)
WH – οιδεν (5758) κυριος ευσεβεις εκ πειρασμου ρυεσθαι (5738) αδικους δε εις ημεραν κρισεως κολαζομενους (5746) τηρειν (5721)
PES – ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݂ܪܽܘܩ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܠܶܗ ܠܥܰܘܳܠܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܫܬ݁ܰܢܩܺܝܢ ܢܶܛܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile