Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 1:9

New American Standard Bible
2 Peter 1:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For he who lacks these {qualities} is blind {or} short-sighted, having forgotten {his} purification from his former sins.
NA26 – γὰρ μὴ πάρεστιν (5748) ταῦτα, τυφλός ἐστιν (5748) μυωπάζων, (5723) λήθην λαβὼν (5631) τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτιῶν.
WH – ω γαρ μη παρεστιν (5719) ταυτα τυφλος εστιν (5719) μυωπαζων (5723) ληθην λαβων (5631) του καθαρισμου των παλαι αυτου αμαρτιων
PES – ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܳܐ ܫܟ݂ܺܝܚܳܢ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܡܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܕ݁ܰܛܥܳܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܝܳܐ ܕ݁ܰܚܛܳܗܰܘܗ݈ܝ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile