Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 12:7

New American Standard Bible
2 Corinthians 12:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Because of the surpassing greatness of the revelations, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me--to keep me from exalting myself!
NA26 – καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων. διό, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, (5747) ἐδόθη (5681) μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος Σατανᾶ, ἵνα με κολαφίζῃ, (5725) ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. (5747)
WH – και τη υπερβολη των αποκαλυψεων διο ινα μη υπεραιρωμαι (5747) εδοθη (5681) μοι σκολοψ τη σαρκι αγγελος σατανα ινα με κολαφιζη (5725) ινα μη υπεραιρωμαι (5747)
PES – ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܪܺܝܡ ܒ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܓ݂ܶܠܝܳܢܶܐ ܐܶܫܬ݁ܠܶܡ ܠܺܝ ܫܦ݂ܳܝܳܐ ܠܒ݂ܶܣܪܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܗ ܕ݁ܣܳܛܳܢܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܡܩܰܦ݁ܰܚ ܠܺܝ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܪܺܝܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile