Lectionary Calendar
Tuesday, February 27th, 2024
the Second Week of Lent
There are 33 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 12:18

New American Standard Bible
2 Corinthians 12:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I urged Titus {to go,} and I sent the brother with him. Titus did not take any advantage of you, did he? Did we not conduct ourselves in the same spirit {and walk} in the same steps?
NA26 – παρεκάλεσα (5656) Τίτον καὶ συναπέστειλα (5656) τὸν ἀδελφόν· μήτι ἐπλεονέκτησεν (5656) ὑμᾶς Τίτος; οὐ τῷ αὐτῷ πνεύματι περιεπατήσαμεν; (5656) οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν;
WH – παρεκαλεσα (5656) τιτον και συναπεστειλα (5656) τον αδελφον μητι επλεονεκτησεν (5656) υμας τιτος ου τω αυτω πνευματι περιεπατησαμεν (5656) ου τοις αυτοις ιχνεσιν
PES – ܡܶܢ ܛܺܛܳܘܣ ܒ݁ܥܺܝܬ݂ ܘܫܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܥܰܡܶܗ ܠܰܐܚܶܐ ܠܡܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܶܬ݂ܝܰܥܰܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܛܺܛܳܘܣ ܠܰܘ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܢ ܘܰܒ݂ܗܶܝܢ ܒ݁ܥܶܩܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile