Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 12:1-4

New American Standard Bible
2 Corinthians 12:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Boasting is necessary, though it is not profitable; but I will go on to visions and revelations of the Lord.
NA26 – Καυχᾶσθαι (5738) δεῖ· (5904) οὐ συμφέρον (5723) μέν, ἐλεύσομαι (5695) δὲ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου.
WH – καυχασθαι (5738) δει (5719) ου συμφερον (5723) μεν ελευσομαι (5695) δε εις οπτασιας και αποκαλυψεις κυριου
PES – ܠܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܳܪܽܘ ܘܳܠܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܦ݁ܰܩܳܚ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܠܚܶܙܘܳܢܶܐ ܘܰܠܓ݂ܶܠܝܳܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  
2 Corinthians 12:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I know a man in Christ who fourteen years ago--whether in the body I do not know, or out of the body I do not know, God knows--such a man was caught up to the third heaven.
NA26 – οἶδα (5758) ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, (5758) εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, (5758) θεὸς οἶδεν (5758) ἁρπαγέντα (5651) τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ.
WH – οιδα (5758) ανθρωπον εν χριστω προ ετων δεκατεσσαρων ειτε εν σωματι ουκ οιδα (5758) ειτε εκτος του σωματος ουκ οιδα (5758) ο θεος οιδεν (5758) αρπαγεντα (5651) τον τοιουτον εως τριτου ουρανου
PES – ܝܳܕ݂ܰܥܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܪܒ݁ܰܥܶܣܪܶܐ ܫܢܺܝܢ ܐܶܢ ܒ݁ܰܦ݂ܓ݂ܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܘܶܐܢ ܕ݁ܠܳܐ ܦ݁ܓ݂ܰܪ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܝܳܕ݂ܰܥ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܛܶܦ݂ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
2 Corinthians 12:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I know how such a man--whether in the body or apart from the body I do not know, God knows--
NA26 – καὶ οἶδα (5758) τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον εἴτε ἐν σώματι εἴτε χωρὶς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, (5758) θεὸς οἶδεν (5758)
WH – και οιδα (5758) τον τοιουτον ανθρωπον ειτε εν σωματι ειτε χωρις του σωματος [ [ουκ οιδα] (5758) | ουκ οιδα (5758) ] ο θεος οιδεν (5758)
PES – ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܢ ܒ݁ܰܦ݂ܓ݂ܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܘܶܐܢ ܕ݁ܠܳܐ ܦ݁ܓ݂ܰܪ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܝܳܕ݂ܰܥ ܀
Lexical Parser:  
2 Corinthians 12:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – was caught up into Paradise and heard inexpressible words, which a man is not permitted to speak.
NA26 – ὅτι ἡρπάγη (5648) εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν (5656) ἄρρητα ῥήματα οὐκ ἐξὸν (5723) ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. (5658)
WH – οτι ηρπαγη (5648) εις τον παραδεισον και ηκουσεν (5656) αρρητα ρηματα α ουκ εξον (5723) ανθρωπω λαλησαι (5658)
PES – ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܛܶܦ݂ ܠܦ݂ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܡܶܠܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܠܠܳܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܐܶܢܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile