Lectionary Calendar
Saturday, March 2nd, 2024
the Second Week of Lent
There are 29 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 11:9

New American Standard Bible
2 Corinthians 11:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and when I was present with you and was in need, I was not a burden to anyone; for when the brethren came from Macedonia they fully supplied my need, and in everything I kept myself from being a burden to you, and will continue to do so.
NA26 – καὶ παρὼν (5752) πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηθεὶς (5685) οὐ κατενάρκησα (5656) οὐθενός· τὸ γὰρ ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν (5656) οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες (5631) ἀπὸ Μακεδονίας· καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ἐμαυτὸν ὑμῖν ἐτήρησα (5656) καὶ τηρήσω. (5692)
WH – και παρων (5723) προς υμας και υστερηθεις (5685) ου κατεναρκησα (5656) ουθενος το γαρ υστερημα μου προσανεπληρωσαν (5656) οι αδελφοι ελθοντες (5631) απο μακεδονιας και εν παντι αβαρη εμαυτον υμιν ετηρησα (5656) και τηρησω (5692)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܨܶܐܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܰܚܣܰܪ ܠܺܝ ܠܳܐ ܝܶܩܪܶܬ݂ ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܣܢܺܝܩܽܘܬ݂ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܠܺܝܘ ܐܰܚܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܳܝܶܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܢܶܛܪܶܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ ܘܢܳܛܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܩܰܪ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile