Lectionary Calendar
Saturday, April 20th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 11:2

New American Standard Bible
2 Corinthians 11:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I am jealous for you with a godly jealousy; for I betrothed you to one husband, so that to Christ I might present you {as} a pure virgin.
NA26 – ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς θεοῦ ζήλῳ, ἡρμοσάμην (5668) γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι (5658) τῷ Χριστῷ·
WH – ζηλω (5719) γαρ υμας θεου ζηλω ηρμοσαμην (5668) γαρ υμας ενι ανδρι παρθενον αγνην παραστησαι (5658) τω χριστω
PES – ܛܳܐܶܢ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܛܢܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܟ݂ܰܪܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܩܰܪܶܒ݂ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile