Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 10:2

New American Standard Bible
2 Corinthians 10:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I ask that when I am present I {need} not be bold with the confidence with which I propose to be courageous against some, who regard us as if we walked according to the flesh.
NA26 – δέομαι (5736) δὲ τὸ μὴ παρὼν (5752) θαρρῆσαι (5658) τῇ πεποιθήσει λογίζομαι (5736) τολμῆσαι (5658) ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους (5740) ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας. (5723)
WH – δεομαι (5736) δε το μη παρων (5723) θαρρησαι (5658) τη πεποιθησει η λογιζομαι (5736) τολμησαι (5658) επι τινας τους λογιζομενους (5740) ημας ως κατα σαρκα περιπατουντας (5723)
PES – ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ ܐܶܬ݂ܶܐܠܶܨ ܒ݁ܬ݂ܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ ܕ݁ܰܐܫܺܝܚ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܳܫܒ݁ܺܝܢ ܠܰܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܒ݂ܣܰܪ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile