Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 10:15

New American Standard Bible
2 Corinthians 10:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – not boasting beyond {our} measure, {that} {is,} in other men's labors, but with the hope that as your faith grows, we will be, within our sphere, enlarged even more by you,
NA26 – οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι (5740) ἐν ἀλλοτρίοις κόποις, ἐλπίδα δὲ ἔχοντες (5723) αὐξανομένης τῆς πίστεως ὑμῶν ἐν ὑμῖν μεγαλυνθῆναι (5683) κατὰ τὸν κανόνα ἡμῶν εἰς περισσείαν,
WH – ουκ εις τα αμετρα καυχωμενοι (5740) εν αλλοτριοις κοποις ελπιδα δε εχοντες (5723) αυξανομενης (5746) της πιστεως υμων εν υμιν μεγαλυνθηναι (5683) κατα τον κανονα ημων εις περισσειαν
PES – ܘܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܺܝܢܰܢ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬ݂ܰܢ ܒ݁ܥܰܡܠܳܐ ܕ݁ܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܪܳܒ݂ܝܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܢܶܬ݂ܪܰܘܪܰܒ݂ ܐܰܝܟ݂ ܡܫܽܘܚܬ݂ܰܢ ܘܢܶܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile