Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 10:14

New American Standard Bible
2 Corinthians 10:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For we are not overextending ourselves, as if we did not reach to you, for we were the first to come even as far as you in the gospel of Christ;
NA26 – οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι (5740) εἰς ὑμᾶς ὑπερεκτείνομεν (5719) ἑαυτούς, ἄχρι γὰρ καὶ ὑμῶν ἐφθάσαμεν (5656) ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ·
WH – ου γαρ ως μη εφικνουμενοι (5740) εις υμας υπερεκτεινομεν (5719) εαυτους αχρι γαρ και υμων εφθασαμεν (5656) εν τω ευαγγελιω του χριστου
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܛܶܝܢܰܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܳܬ݂ܚܺܝܢܰܢ ܢܰܦ݂ܫܰܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܰܛܺܝܢ ܒ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile