Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 5:8,17

New American Standard Bible
1 Timothy 5:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
NA26 – εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα οἰκείων οὐ προνοεῖ, (5719) τὴν πίστιν ἤρνηται (5763) καὶ ἔστιν (5748) ἀπίστου χείρων.
WH – ει δε τις των ιδιων και μαλιστα οικειων ου προνοει (5719) την πιστιν ηρνηται (5766) και εστιν (5719) απιστου χειρων
PES – ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܝܳܨܶܦ݂ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܦ݂ܰܪ ܠܶܗ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܺܝܫ ܗ݈ܽܘ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 5:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The elders who rule well are to be considered worthy of double honor, especially those who work hard at preaching and teaching.
NA26 – Οἱ καλῶς προεστῶτες (5761) πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες (5723) ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ·
WH – οι καλως προεστωτες (5761) πρεσβυτεροι διπλης τιμης αξιουσθωσαν (5744) μαλιστα οι κοπιωντες (5723) εν λογω και διδασκαλια
PES – ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݁ܪܺܝܢ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܥܦ݂ܺܝܦ݂ܳܐ ܢܶܫܘܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐܶܝܢ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile