Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 5:18

New American Standard Bible
1 Timothy 5:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the Scripture says, "" ," and ""The laborer is worthy of his wages."
NA26 – λέγει (5719) γὰρ γραφή, Βοῦν ἀλοῶντα (5723) οὐ φιμώσεις· (5692) καί, Ἄξιος ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ.
WH – λεγει (5719) γαρ η γραφη βουν αλοωντα (5723) ου φιμωσεις (5692) και αξιος ο εργατης του μισθου αυτου
PES – ܐܶܡܰܪ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ܠܽܘܡ ܬ݁ܰܘܪܳܐ ܒ݁ܰܕ݂ܪܳܟ݂ܬ݁ܳܐ ܘܫܳܘܶܐ ܗ݈ܽܘ ܦ݁ܳܥܠܳܐ ܐܰܓ݂ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile